Hakkımızda                                        

Merak, araştırma, deneme ve yanılmanın sonucunda çıkan ‘bilgi’, çağımız toplumunun kültürel omurgasının da tanımını oluşturmuştur. ‘Bilgi çağı’ olarak adlandırdığımız 21. yüzyılda insanlar bilgi ile daha iç içe olmuştur. Bu süreçte, insanların bilgiye erişiminin en önemli aracı bilgisayar teknolojisi ve bu teknolojinin doruk noktası olarak tanımlanan internettir.

Bilgi hazinesinin kilidi olarak yaşamımızda yerini alan, mali konulara ilişkin bilgilerimizin depolanmasından, günlük özel görüşmelerimize kadar hemen hemen tüm toplumsal etkinliklerimizde yer alan internet ve ilintili bilgisayar teknolojileri, yaşadığımız dönemde sağladığı katkıların yanı sıra oluşturduğu risklerle de ele alınmalıdır.

İnternet bankacılığı ve çevrimiçi araçlarla yapılan dolandırıcılıklar, oltalama ve kimlik taklitçiliği gibi çeşitli bilişim suçları yaşamımızın bir parçası haline gelmiş; bilişim teknolojilerini profesyonel düzeyde kullanmayan çok sayıda kişi yeterli donanıma ve bilgiye sahip olunmadığı için bu tür suçlar karşısında savunmasız kalıp mağdur durumuna düşmüştür.

Yaşanan gelişmeler, bireysel olarak algılayıp yorumlaması zor olan bilişim teknolojilerinin bilinçli kullanılması ve bu teknolojinin oluşturduğu risklere karşı ortak bir tutum sergilenmesini gerekli kılmaktadır. Teknoloji sorunu yarattığı gibi beraberinde çözümünü de sunabilmektedir; bu sorunları çözmek için kullanılacak metodlar çağın gerektirdiği normlara ulaşılabilmesiyle mümkün olabilecektir.

Bu çerçevede, neredeyse temel gereksinimlerimiz arasına giren bilgi edinme ve bunun aracı olan bilişim teknolojilerinin oluşturduğu riskleri dikkate alarak 15.06.2007 tarihinde kurulan Bilişim Suçları Mücadele Derneği, bilişim teknolojilerinin hızlı gelişimine paralel bilişim güvenliğini yaygınlaştırmayı hedeflemektedir.

Kişisel, kurumsal ve ulusal bilişim güvenliğinin yüksek oranda sağlanmasına katkıda bulunmak, bilişim güvenliği konusunda politikalar ve stratejiler üretmek ve ilgili birimlere sunmak, kamuoyunun bilişim güvenliği konusunda bilgilendirilmesini sağlamak, ilgili kurum, kuruluş ve birimlerle işbirliği yaparak yüksek oranda bilişim güvenliğinin sağlanmasında ortak aklın oluşturulmasına katkıda bulunmak, ilgili kurumlarla ulusal ve uluslararası işbirliği yaparak bilişim güvenliği standartlarına uygun biçimde kurum ve kuruluşların yapılandırılmasına katkı sağlama amacını güden Bilişim Suçları Mücadele Derneği, konuya ilişkin raporlar hazırlamak, konferans, sempozyum, seminer, kurs ve benzeri etkinlikler düzenlemek, bilgi notları hazırlamak, uzaktan eğitim ortamları oluşturmak, süreli yayınlar çıkarmak, ulusal ve uluslararası düzeyde etkin olan sivil toplum örgütleriyle ve ilgili birimler ile işbirliği yapmak, bilişim güvenliğine katkı yapacak denetlemeler yapma, eğitim ortamları oluşturma, test ortamları hazırlama, danışmanlık verme gibi etkinlikleri yürütmek, bilişim güvenliği konusunda yapılacak araştırmalara destek vermek, ulusal ve uluslararası projeler yürütmek, bilişim güvenliğinin yüksek oranda sağlanmasına katkı sağlayarak bilgi toplumu olmanın önünü açmak, e-devlet ve m-devlet yapılarının daha güvenli oluşturulmasına destek vermeyi öncelikli hedefleri arasında görmektedir.